Радови на инвестиционом одржавању објеката Средње школе и Хале спортова у Брусу

На основу Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, где се средства за реализацију Програма обезбеђују из међународне развојне помоћи, финансијских и нефинансијских донација и кредита, као и из буџета Републике Србије у складу са ликвидним могућностима буџета и буџета јединица локалне самоуправе, закључен је Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Општине Брус у реализацији пројекта инвестиционог одржавања објекта Средње школе и хале спортова у Брусу и обезбеђена су средства за реализацију пројекта инвестиционог одржавања Средње школе и Хале спортова у Брусу, чија је пројектна вредност 70.542.266,80 динара без пдв-а и чију реализацију спроводи Општина  на чијој територији се врши реализација пројекта.

Након тога, Уговор за јавну набавку извођења радова на инвестиционом одржавању објеката Средње школе и Хале спортова у Брусу, додељен је у поступку јавне набавке избора најповољнијег понуђача за извођење радова понуђачима заједничке понуде: ДОО „Грађинг“ из Александровца и Balkans security services „BSS“ doo из Новог Београда, и након тога дана 29.09.2017. године закључен је Уговор о извођењу радова између општине Брус као наручиоца и изабраних извођача радова у складу са условима из дате понуде а у вредности од 58.100.744,00 динара без пдв-а односно 69.720.893,00 динара са пдв-ом.

За побољшање енергетске ефикасности на објекту Средње школе изводиће се радови на замени свих спољашњих прозора и врата квалитетном ПВЦ столаријом, радови на ревитализацији фасаде, замени унутрашње столарије и замени подова. Изводиће се молерски радови, урадиће се нова степенишна ограда и тротоар као и дворишна ограда и изводиће се радови на комплетној санацији тоалета у школи.

На Хали спортова изводиће се радови на замени кровног покривача, замени паркета, замени свих прозора и врата ПВЦ столаријом, замени санитарије и комплетне керамике. Такође ће се уградити пет калорифера у дворани ради побољшања грејања и замениће се ограда која дели трибине и терен као и настрешница на улазном мосту у халу.

 

Радови су започети 17.10.2017. године а очекивано трајање радова је 160 календарских дана од дана увођења у посао.