Гимназија у Брусу почела је са радом школске 1962/63. године као одељење крушевачке Гимназије.

Одлуком Народног одбора општине Брус од 29.03.1963. године одељење Гимназије у Брусу постаје самосталана Гимназија, која као школа егзистира све до 1977. године, када се реформом о средњем образовању и васпитању трансформише у Образовни центар.

Године 1990. поновном реформом о средњем образовању формирају се школе за опште образовање и стручне школе, те Брус, одлуком Скупштине Републике Србије добија у мрежи школа – самосталну Гимназију.

Године школске 1993/94. Гимназија у Брусу поново губи статус самосталне гимназије и постаје одељење крушевачке Гимназије – због малог броја ученика који конкуришу у први разред, чиме није испуњен услов да Гимназија има минимум четири одељења у првом разреду.

На основу члана 11. став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласних РС бр.50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02 и 25/02) Влада Републике Србије доноси Одлуку о оснивању Гимназије у Брусу, 05 бр.611-1888/2003-001, у Београду, 10 априла 2003.године. Школа је уписана у судски регистар 06.06.2003.године код Трговинског суда у Краљеву по решењу Фи 877/03 под називом Гимназија са п.о.Брус, улица Братиславе Петровић бр.69.У току школске 2004/2005.године Гимназија у Брусу је извршила  промену статуса и назива школе у складу са чланом 37. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“бр.62/03, 64/03, 58/04 и 62/04) руководећи се потребом трансформације средњег образовања у бруској општини у погледу увођења нових подручја рада и образовних профила.Верификација, којом су утврђени прописани услови за обављање делатности у подручју рада трговина, угоститељство и туризам (за образовне профиле конобар, кувар и посластичар у трогодишњем трајању) и подручје рада економија, право и администрација (образовни профил економски техничар у четворогодишњем трајању), потврђена је Решењем Министарства просвете и спорта бр.022-05-106/2004-03 од 12.06.2006.године.Овим Решењем Средња школа испуњава прописане услове за обављање образовно-васпитног рада у погледу школског простора, опреме, наставних средстава, и потребног броја наставног кадра, стручних сарадника и довољног броја ученика да остварује наставне планове и програме у подручјима рада:

  1. Гимназија (општи тип), у четворогодишњем трајању за I, II, III и IV разред.
  2. Економија, право и администрација, за образовни профил-економски техничар у четворогодишњем трајању у I, II, III и IV разреду.
  3. Трговина, угоститељство и туризам, за образовне профилетуристички техничар и угоститељски техничар у четворогодишњем трајањуI, II,III,IV разред и образовне профиле конобар, кувар и посластичар у трогодишњем трајању у IиII разреду.
  4. Поред организације редовне наставе у поменутим образовним профилима, школа врши преквалификацију и доквалификацију сходно Закону о средњем образовању и васпитању.

 

До школске 2005/2006.године образовно-васпитни рад за образовне профиле конобар и кувар, обављао се у оквиру издвојеног одељења Угоститељско-туристичке школе са домом ученика из Врњачке Бање Решењем Министарства просвете и спорта бр.022-05-109/94-03 од 21.12.1999.године.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о мрежи школа у Републици Србији по којој се назив „Гимназија“ замењује називом „Средња школа“ са додатком нових подручја рада, („Службени гласник РС“бр.24/05).Такође, Министарство просвете и спорта донело је Решење о давању сагласности на промену назива школе који ће од школске 2005/2006.гласити „Средња школа“, број:611-00-00569/2005-03 од 19.07.2005.године.

Средња школа је под овим називом уписана у судски регистар који се води код Трговинског суда у Краљеву, под бројем Фи-124/05.

У школској 2006/2007.години, школа је добила Решење, бр.022-05-106/2004-03 од 04.05.2007.године о давању сагласности на Одлуку о проширеној делатности, бр.1127 коју је донео Школски одбор Средње школе у Брусу.

Од школске 2008/2009. године Средња школа у Брусу образује ученике у образовном профилу Туристички техничар, за први разред, у оквиру верификованог подручја рада Трговина, угоститељство и туризам, Решењем Министарства просвете, бр. 022-05-106/2004-03 од 25.05.2009.године.

Решењем Министарства просвете и науке бр.022-05-00106/2004-03 од 10.07.2012.године утврђено је да школа испуњава прописане услове за обављање образовно-васпитног рада у образовном профилу Угоститељски техничар у четворогодишњем трајању