Правилник о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа

Правилник о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21) у члану 5. став 3. речи: „понедељак, 24. јануара 2021. године” замењују се речима: „понедељак, 24. јануара 2022. године”.

Члан 2.

У члану 6. став 2. мења се и гласи:

„Јесењи распуст почиње у понедељак 8. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 2021. године.”

У ставу 3. речи: „уторак, 4. јануара 2021. године” замењују се речима: „петак, 31. децембра 2021. године”.

Члан 3.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину, који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21), замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину, који је одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-98/1/2021-03

У Београду, 5. новембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.