Оглас – Oтуђење покретних ствари у јавној својини

Оглас – Oтуђење покретних ствари у јавној својини

 

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17), а у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), поступајући на основу основу дате сагласности Општине Брус број 404-65/2018-III од 12.07.2018. године и одлуке Школског одбора Средње школе у Брусу број 558/1 од 06.06.2018. године, објављује:

Ј А В Н И О Г Л А С

 

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 

  1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

 

Предмет отуђења су покретне ствари, алуминијумски трапезни лим TR-40/240, дебљине 7mm, различитих димензија датих у табели „Опис расположивих количина“, која садржи ближе карактеристике и димензије табли.

 

  1. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

 

Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда.

 

Лимене табле су смештене у дворишту Средње школе у Брусу, улица Братиславе Петровић број 69. и отуђује се укупна количина као целина (све одједном), у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације.

Могу се разгледати дана 20. септембра 2018. године, у термину од 11-12 часова.

 

Почетна купопродајна цена је 260.500,00 динара, сходно „Извештају о процени почетне цене за половни алуминијумски лим TR-40/240, дебљине 7mm“ који је у Средњој школи заведен дана 15.06.2018. године под бројем 581, и датом мишљењу одговорног грађевинског инжењера који је извршио процену почетне цене од 150 дин/м2, а коначна купопродајна цена биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.

 

Рок за плаћање купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.

 

Трошкови транспорта лимених табли, као и други трошкови који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

 

  1. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Рок за подношење понуда је 27. септембар 2018. године, до 11 часова.

 

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове огласа и која уплате депозит у висини од 10.000,00 динара.

 

Уплата депозита врши се на број рачуна 840-2052660-96 – Средња школа у Брусу – депозит за спровођење поступка продаје лимених табли.

 

 

 

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:

– висину понуђене купопродајне цене по метру квадратном и за укупну количину лима, која је изражена у динарима;

– потврду о уплати депозита;

– изјаву о условима за враћање депозита, са јасном назнаком назива своје пословне банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају да подносилац понуде не буде изабран за најповољнијег понуђача.

 

Уредна и потпуна писмена понуда мора бити потписана и оверена печатом уколико се ради о правном лицу и мора да садржи и све податке о подносиоцу понуде и то:

За физичка лица:

– име и презиме; – адресу пребивалишта; – копију личне карте; – контакт телефон; – ако је лице предузетник уз понуду се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјекта или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана, као и потврда о пореском идентификационом броју.

За правна лица:

– назив и седиште; – оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старије од 30 (тридесет) дана – копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун; – копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ;

– име и презиме лица овлашћеног за заступање, са овереним картоном депонованих потписа.

 

Понуде се достављају на адресу Средња школа у Брусу, ул. Братиславе Петровић бр. 69, Брус, препорученом пошиљком или непосредно предајом у секретаријату школе, радним даном до 1500 часова, у затвореној коверти на којој је јасно назначено: „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ЛИМЕНИХ ТАБЛИ – НЕ ОТВАРАТИ“.

 

Ако је понуда послата поштом дан предаје пошти, искључиво препорученом пошиљком, сматра се као дан предаје Средњој школи, под условом да је пошиљка стигла у школу до дана отварања понуда.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.

 

  1. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купородајне цене.

 

Јавно отварање приспелих понуда извршиће се дана 27. септембра 2018. године, у просторијама Средње школе у Брусу, ул. Б. Петровић бр. 69, са почетком у 1400 часова, од стране Комисије Средње школе.

 

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

 

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

 

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купородајне цене.

 

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

 

Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно уколико су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом, Комисија задржава право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног посла, изврши избор најповољнијег понуђача.

 

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

 

У року од 8 дана од дана доношења одлуке директора Средње школе о избору најповољнијег понуђача, учеснике огласа Средња школа ће обавестити писмено о избору најповољније понуде.

 

Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену.

 

Депозит се задржава :

  1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
  2. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор;
  3. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не у уплати целокупну купопродајну цену у року од 8 дана од дана закључења уговора.

 

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

 

Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона 037/825-167, сваког радног дана у термину од 0900 – 1500 часова. Понуда у којој цена није наведена у динарима, или је дата описно неће се разматрати.

 

Цена у понуди мора бити наведена по метру квадратном и за укупну количину лима.

 

Средња школа у Брусу задржава право да поништи поступак по Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.

 

Средња школа у Брусу неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа и овом поступку

 

  1. ОПИС РАСПОЛОЖИВИХ КОЛИЧИНА

 

 

Ред. Број Назив и врста лима Количина

Ком.

Површина једне табле  m2
1. Алуминијумски трапезни лим TR-40/240, дебљине 7mm, табла димензија 640х105цм 131 6,72
2. Алуминијумски трапезни лим TR-40/240, дебљине 7mm, табла димензија 640х100цм 69 6,40
3. Алуминијумски трапезни лим TR-40/240, дебљине 7mm, табла димензија 640х118цм 21 7,55
4. Алуминијумски трапезни лим TR-40/240, дебљине 7mm, табла димензија 350х118цм 62 4,13

 

УКУПНА ПОВРШИНА СВИХ ЛИМЕНИХ ТАБЛИ ЈЕ: 1.736,53 м2.