Календар образовно – васпитног рада школе за школску 2019/2020. годину

Календар образовно – васпитног рада школе за школску 2019/2020. годину

На основу члана 28. став  6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.закон и 10/19),

 

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

O КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

 

Члан 1.

 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) и школског распуста у гимназији, уметничкој и стручној школи, за школску 2019/2020. годину.

 

Члан 2.

 

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада школе.

 

Члан 3.

 

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на годишњем нивоу:

 

У гимназији:

– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

 

– у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.

У оквиру 37, односно 33 петодневне наставне седмице, гимназија је у обавези

да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута.

У стручној школи:

 

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

 

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

 

  • оквиру 37, односно 34 петодневне наставне седмице, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута.

 

Члан 4.

 

Наставни план и програм за уметничке школе у I, II, III и IV разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

 

Члан 5.

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

 

Прво полугодиште почиње у понедељак 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31. јануара 2020. године.

 

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године, a завршава се у петак, 19. јуна 2020. године.

 

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 22. маја 2020. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 29. маја 2020. године.

 

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 7. августа 2020. године.

 

Члан 6.

 

У току  школске  године  ученици  имају  зимски, пролећни и  летњи распуст.

 

 

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019.

године, завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у петак, 14. фебруара 2020. године.

 

Пролећни распуст почиње у среду, 15. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.

 

За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у понедељак, 22. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.

 

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.

 

Члан 7.

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маја 2020. године, Видовдан 28. јуна 2020. године

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника.

 

Члан 8.

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници исламске заједнице ‒ 11. августа 2019. године, на први дан Курбанског бајрама и 24. маја 2020. године, на први дан Рамазанског бајрама;

3) припадници јеврејске заједнице – 18. октобра 2019. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2020. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 10. априла до 13. априла 2020. године;  православци од 17. априла до 20. априла 2020. године).

 

Члан 9.

 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

 

Члан 10.

 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

 

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

 

 

Члан 11.

 

Пријемни  испити  за  упис  ученика  у  средње  школе,  за  школску  2020/2021.

годину, биће организовани према следећем календару:

 

  • пријемни испит за упис у средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику: субота 9. мај и недеља 10. мај 2020. године;

 

  • пријемни испит за упис у средње музичке школе: петак 15. мај, субота 16. мај и недеља 17. мај 2020. године;

 

  • пријемни испит за упис у средње балетске школе: недеља 17. мај, понедељак 18. мај и уторак 19. мај 2020. године;
  • пријемни испит за упис у средње уметничке школе ликовне области: петак 15. мај, субота 16. мај и недеља 17. мај 2020. године;
  • пријемни испит за упис у Математичку гимназију и одељења Математичке гимназије: субота мај 2020. године;

 

  • пријемни испит за упис у филолошкe гимназијe и одељења филолошке гимназије: субота 9. мај и недеља 10. мај 2020. године – испит из страног језика и 16. мај 2020. године – испит из српског језика и књижевности/матерњег језика;

 

  • пријемни испит за упис у одељења обдарених за физику и рачунарство и информатику: недеља 17. мај 2020 године;
  • пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним сособностима за биологију и хемију: субота 16. мај 2020 године;

 

  • предаја докумената за упис у Спортску гимназију: субота, 16. мај и понедељак 18. мај 2020. године.

 

Члан 12.

 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 13.

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

 

 

Број: 110-00-113/2019-04

У Београду, 10. маја 2019. године

 

 

 

                                                                                                             МИНИСТАР

                                                                                                                   Младен Шарчевић