Форматирање изгледа ћелије

Форматирање изгледа ћелије

Dijalog za detaljno formatiranje izgleda ćelije se realizuje desnim klikom na željenu ćeliju čime se otvara kontekstni meno odakle biramo naredbu Format Cells

 

Kartica (Tab) Alignment (poravnanje, na~in postavljanja sadr`aja u }eliju):

 

Horizontal (horizontalno poravnanje sadr`aja u }eliju):

General – podrazumevano poravnanje (za tekst – levo, za brojeve – desno);

Left (indent) – levo poravnanje sa uvla~enjem reda sa leve strane koje se defini{e u polju indent;

Center – centralno poravnanje;

Right – desno poravnanje;

Fill – trenutni sadr`aj }elije se ponavlja dok se ne popuni cela }elija;

Justify – obostrano poravnanje

Center across selection – sadr`aj se poravnava na sredinu selektovanih }elija

 

Napomena: za spajanje selktovanih }elija i poravnanje sadr`aja na horizontalnu srednu nove }elije koristi se taster Merge and Center u liniji sa alatkama sa formtiranje (Formatting Toolbar – u).

 

Vertical (vertikalno poravnanje sadr`aja u }eliji):

Top – gornje poravnanje

Center – centralno poravnanje

Bottom – donje poravnanje

Justify – obostrano poravnanje

 

Wrap text: prelom reda u }eliji

Adjust to fit: sadr`aj }elije se prilago|ava veli~Ini }elije

Merge cells; spajanje selektovanih }elija

 

Orientation: pravac prostiranja sadr`aja u }eliji

Degrees: ugao (u stepenima) za koji se rotira sadr`aj u }eliji

 

 

Kartica (Tab) Font: formatiranje fonta (sli~ne opcije kao u Microsoft Word-u)

 

Kartica (Tab) Border: zadavanje okvira i unutra{njih linija:

Outline: zadavanje spolja{njeg okvira selektovanim }elijama

Inside: zadavanje unutra{njih linija selektovanim }elijama

Style: izgled okvira i unutra{njih linija

Color: boja okvira i unutra{njih linija

Napomena: prvo se bira izgled i po potrebi boja okvira i linija pa se potvr|uje klikom na dugme Outside (za okvir) ili na dugme Inside (za unutra{nje linije)

 

Kartica (Tab) Patterns: sen~enje selektovanih }elija

Padaju}a lista Pattern: zadavanje {rafure selektovanim }elijama

 

Kopiranje formatiranja izabrane }elije na ostale }elije:

Selektuje se }elija koja sadr`i `eljeno formatiranje, zatim Edit ® Copy;

Posle toga se selektuju }elije koje ho}emo da formatiramo `elenim formatiranjem, zatim Edit ® Paste Special ® Formats ili preko ikone Format Painter-a u Standard tool bar-u